Statut Fundacji Dom „Zośki”  Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Fundacja Dom „Zośki”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona na czas nieokreślony aktem notarialnym Repertorium A nr 10297/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. przed Notariuszem Markiem Bartnickim w Warszawie przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego, stowarzyszenie o statusie organizacji pożytku publicznego, KRS 0000023055 z siedzibą przy ul. Anny Jagiellonki 13, 05-501 Piaseczno, zwane dalej „Fundatorem”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o fundacjach” i innych obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu. §2. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno. §3. 1.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą. 2.Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa (także zagranicą) i inne jednostki organizacyjne. §4. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Rozdział II Cel Fundacji i sposoby jego realizacji §5. Celem Fundacji jest: 1/ zebranie środków finansowych na zakupienie, remont, adaptację i utrzymanie nieruchomości dalej zwanej Dom „Zośki”- historycznego miejsca, posiadłości po rodzinie Zawadzkich w Piasecznie - Zalesiu Dolnym przy ulicy Królowej Jadwigi 11, 2/ przygotowywanie ekspozycji patriotycznych w budynku i na terenie Domu „Zośki” i udostępnianie ich społeczeństwu, 3/ rozwijanie działalności w obszarze kultury i historii związanej z polskim harcerstwem, dziejami Szarych Szeregów, konspiracji podczas i po II Wojnie Światowej, 4/ podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5/wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 6/ kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych, 7/promocja i ochrona dóbr kultury i oraz pielęgnowanie tradycji narodowych, 8/ propagowanie wartości i zasad współżycia społecznego, odpowiedzialności obywatelskiej, 9/rozwijanie świadomości społecznej i czynne wspieranie aktywności i działań realizowanych w obszarze, o którym mowa w pkt. 1 do 8. §6. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez: 1/ prowadzenie różnego rodzaju zbiórek publicznych, kwest, koncertów, wydarzeń publicznych w celu stworzenia i zasilania Funduszu Wieczystego na rzecz wykupu, remontu, konserwacji i utrzymania nieruchomości Dom „Zośki”; 2/ podejmowanie wszelkich działań w zakresie upowszechniania wiedzy o historii i patriotyzmie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 3) inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej w odniesieniu do spraw objętych zakresem działania Fundacji; 4) organizowanie wystaw, konkursów, koncertów i wszelkich imprez o charakterze kulturalno-oświatowym związanych z historią miejsca, w tym warsztatów i konferencji; 5) organizowanie szkoleń, kursów i innych form edukacyjnych dotyczących historii konspiracji; 6) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych związanych z życiem lokalnej społeczności podczas II Wojny Światowej, prowadzenie akcji i kampanii promujących ekspozycje; 7) organizowanie programów stypendialnych w obszarach aktywności Fundacji, 8) inicjowanie, organizowanie lub wspieranie konferencji i seminariów związanych z zakresem działalności Fundacji; 9) współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi zainteresowanymi w realizacji celów, będących celem Fundacji, włączając w to wspieranie ich działań w obrębie tych celów; 10) uczestnictwo w organizacjach zrzeszających polskie lub zagraniczne fundacje, których działalność statutowa odpowiada działalnością Fundacji; 11) podejmowanie współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi wszelkich szczebli w zakresie promocji kulturalnej Zalesia Dolnego, gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego i województwa mazowieckiego. §7. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób i podmiotów prowadzących działalność zbieżną z jej celami. Rozdział III Działalność Fundacji § 8. 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności, jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością fundacji. 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3. Prowadzona przez Fundację odpłatna działalność pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2003 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział IV Majątek i finanse Fundacji § 9. 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony przez Fundatora w akcie o utworzeniu Fundacji, o którym mowa w § 1, jak również środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację. 2. Fundacja może uzyskiwać dochody ze zbiórek publicznych z uwzględnieniem odpowiednich obowiązujących przepisów prawa, jak również ze spadków, zapisów oraz darowizn. § 10. Majątek Fundacji może być użyty dla pokrycia wszelkich wydatków związanych z realizacją jej celów, chyba że obowiązujące przepisy prawa, umowa, przez którą Fundacja nabyła dany składnik majątku, lub wola darczyńcy stanowi inaczej. §11. 1.Fundacja nie może: udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji członkom jej organów, pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, oraz wszystkich ich krewnym bądź powinowatym w linii prostej i w linii bocznej do drugiego stopnia, a także osobom, które są powiązane z członkami organów lub pracownikami stosunkiem przysposobienia, opieką lub kuratelą; w szczególności: (1)osoby te nie będą uczestniczyły (zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie) z ramienia Fundacji w procesie wyboru, przyznawania lub administrowania kontraktami, grantami, jak również innymi dotacjami lub transakcjami, w których osoby te, członkowie ich najbliższej rodziny, partnerzy biznesowi albo organizacje przez nich kontrolowane lub takie, w których osoby te są istotnie zaangażowane, mają interes majątkowy. Przez organizacje „kontrolowane” należy na potrzeby niniejszego postanowienia rozumieć organizacje (bez względu na to, czy posiadają osobowość prawną), na których działanie osoby wymienione w niniejszym postanowieniu mogą wywierać, pośrednio lub bezpośrednio, decydujący wpływ w podstawowym zakresie działalności tych organizacji, (2)osoby te nie będą uczestniczyły w transakcjach z organizacjami lub podmiotami, z którymi osoby te negocjują umowy, na podstawie, których osoby te będą zarządzać tymi organizacjami lub podmiotami, albo z którymi osoby te zawarły umowy dotyczące ich zatrudnienia, (3)osoby te nie będą ubiegać się ani otrzymywać od kontrahentów Fundacji nieodpłatnych świadczeń i darowizn. (4)Fundacja nie może przekazywać lub wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; (5)Fundacja nie może dokonywać zakupu dóbr lub usług od osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 lub od podmiotów, w których osoby te uczestniczą, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 2. Fundacja podejmuje wszelkie niezbędne środki dla uniknięcia konfliktu interesów albo nieuczciwych praktyk. 3. W ramach swojej działalności Fundacja zachowuje standardy postępowania zapewniające dochowanie należytej staranności przez członków tych organów, jak również pracowników, w związku z administrowaniem kontraktami, jak również przydzielaniem grantów i dotacji. § 12. Finanse Fundacji Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami. § 13. Dochody Fundacji Dochody Fundacji pochodzą z: a)darowizn i dotacji przekazanych przez Fundatora, b)krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów, c)krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz grantów, d)dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, e)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, f)praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie, g)odsetek z lokat bankowych. § 14. Przeznaczenie dochodów i tworzenie Funduszu Wieczystego 1. Dochody Fundacji składają się na utworzenie Funduszu Wieczystego podlegającego inwestycji, chyba że oświadczenie darczyńcy bądź umowa dotacji wyraźnie wskazują inne przeznaczenie przekazanych środków finansowych, rzeczy lub praw. Nie stanowią Funduszu Wieczystego zyski z jego inwestowania i odsetki z lokat bankowych przeznaczane na realizację celów Fundacji. Fundacja może przeznaczyć część zysków do reinwestowania, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu. 2. Środki stanowiące Fundusz Wieczysty nie będą wydawane ani w inny sposób przeznaczane na realizację celów Fundacji poza jednorazowym zakupem nieruchomości Dom „Zośki”, z zastrzeżeniem ust. 5. 3. Środki stanowiące Fundusz Wieczysty po nabyciu nieruchomości Dom „Zośki” będą w całości inwestowane, z zachowaniem przepisów określających warunki zwolnienia od podatku dochodowego, nabywania papierów wartościowych i innych instrumentów przez organizacje pożytku publicznego, w szczególności przez nabywanie: a) obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych oraz obligacji komunalnych b) papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych nabywanych w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundacji i zdeponowanych na odrębnym rachunku, c) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Środki stanowiące Fundusz Wieczysty będą inwestowane zgodnie z zasadą „bezpieczeństwo jest ważniejsze niż rentowność”, co zostanie osiągnięte dzięki odpowiedniemu zróżnicowaniu i dywersyfikacji inwestycji. 4. Dochody z Funduszu Wieczystego Fundacja będzie przeznaczać jedynie na konserwację nieruchomości oraz koszty bieżącej działalności. Zyski z Funduszu Wieczystego mogą być wypłacane w każdym czasie po ich osiągnięciu. 5. Po uzyskaniu wartości Funduszu Wieczystego przekraczającego 2 mln PLN (słownie: dwa miliony złotych), koszty bieżącej działalności Fundacji finansowane z zysku z Funduszu Wieczystego nie mogą przekraczać 5% wartości Funduszu Wieczystego, w rozliczeniu rocznym. 6. Dochody, co do których umowy dotacji bądź oświadczenia darczyńców wskażą inne przeznaczenie niż zasilenie Funduszu Wieczystego, Fundacja może wykorzystywać na cele określone w Statucie zgodnie ze swoim uznaniem oraz ewentualnymi dyspozycjami darczyńców lub postanowieniami umów dotacji. 7. Dochody Fundacji mogą służyć jedynie realizacji jej celów statutowych. 8. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym. § 15. Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i audyt zewnętrzny Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i audyt zewnętrzny, niezależnie od elementów wymaganych przez właściwe przepisy prawa, powinny przedstawiać: a) ocenę prawidłowości kierowania działalnością Fundacji, b) zmiany sytuacji majątkowej i dochodowej, a także płynność i rentowność Fundacji, c) transakcje przynoszące straty oraz przyczyny strat, jeżeli te transakcje i przyczyny miały znaczenie dla sytuacji majątkowej i dochodowej Fundacji, d) przyczyny straty netto wykazanej w rachunku zysków i strat. Rozdział V Organy Fundacji § 16. Organami Fundacji są: (1)Zarząd, (2)Rada Fundacji, (3)Komisja Finansowa, (4) Komitet Darczyńców. § 17. Zarząd 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, włączając w to Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję. Jeśli Zarząd składa się z 3 członków, to dwóch, powołuje Rada, w tym Prezesa, a jednego Fundator, jeśli zaś Zarząd składa się z 4 do 5 członków, Rada powołuje trzech, w tym Prezesa, a pozostałych Fundator. Na członka Zarządu nie może być powołana osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 2. Członkowie Zarządu mogą wybrać spośród siebie jednego Wiceprezesa. 3. Rada może odwołać członka Zarządu w przypadku, gdy: (1)z powodu stanu zdrowia nie jest w stanie sprawować funkcji, co zostało stwierdzone właściwym zaświadczeniem lekarskim; (2)został wniesiony przeciwko niemu akt oskarżenia o popełnienie przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowego, lub naruszył on postanowienia § 11 ust. 1.; (3)w sposób zawiniony spowodował majątkową szkodę dla Fundacji, stwierdzoną orzeczeniem sądu lub w postępowaniu przeprowadzonym przez zespół powołany przez Radę. 4.W przypadku określonym w ust. 3. Rada może powołać nowego członka Zarządu, którego mandat wygasa wraz z upływem kadencji członka odwołanego. § 18. 1.Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2.Zarząd: (1)sporządza roczne plany finansowe; (2)sporządza sprawozdania roczne z działalności Fundacji i roczne sprawozdania finansowe Fundacji; (3)przyjmuje zasady i regulacje nie będące regulaminem w rozumieniu statutu, o ile Statut nie zastrzega ich przyjęcia dla Rady; (4)przyjmuje zapisy, spadki i darowizny; (5)decyduje, o warunkach zatrudnienia i wynagrodzeniu pracowników Fundacji, jak również zatrudnia takich pracowników; (6)podejmuje decyzje w innych sprawach zastrzeżonych na jego rzecz w statucie. 3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 4.Zarząd może ustanowić pełnomocnika bądź pełnomocników do działania w zakresie określonym w umocowaniu. 5.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu. 6.Zarząd jest zobowiązany przedkładać Radzie do 31 marca każdego roku sprawozdanie roczne i roczne sprawozdanie finansowe, jak również przedkładać Radzie inne sprawozdania, których Rada może żądać w czasie przez siebie wskazanym. 7.Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za prace w organie Fundacji. § 19. 1.Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu. 2.Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje dwóch członków Zarządu. 3.Osoby zaproszone mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, jako doradcy. 4.Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół podpisywany przez Prezesa Zarządu albo jego zastępcę oraz przez sekretarza posiedzenia. § 20. Rada Fundacji 1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 2.Rada Fundacji składa się z od 3 do 10 członków. 3.Pierwszą Radę Fundacji w liczbie trzech członków powołuje Fundator. 4.Do Rady Fundacji mogą być powołane dalsze osoby, uchwałą Rady Fundacji podjętą większością co najmniej ¾ głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady na posiedzeniu. 5.W przypadku śmierci, ustąpienia bądź odwołania członka Rady Fundacji z jej składu, pozostali członkowie Rady Fundacji mogą dokonać wyboru uzupełniającego, w trybie określonym w pkt. 4 tego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. 9. 6.O swoim ustąpieniu członek Rady Fundacji winien zawiadomić na piśmie, bez konieczności podania uzasadnienia. 7.Odwołanie członka Rady Fundacji następuje uchwalą Rady Fundacji, w sposób określony w pkt. 4 tego paragrafu, jeżeli osoba ta uchyla się od obowiązków związanych z funkcją, z racji wieku bądź choroby niezdolna jest do sprawowania funkcji bądź postępuje w sposób sprzeczny z celami Fundacji i dobrymi obyczajami; odnosi się to do przypadków naruszenia postanowień § 11 ust. 1. 8.Mandat członka Rady Fundacji gaśnie z upływem 4 lat od dnia powołania. Ponowny wybór na członka Rady Fundacji może nastąpić po upływie jednego roku. 9.W przypadku, gdyby skład Rady Fundacji stał się mniejszy niż 3 członków, Rada Fundacji ulega rozwiązaniu i nową Radę Fundacji powołuje Fundator. 10.Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 11.Członkowie Rady: (1)nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani Komisji Finansowej, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; (2)nie mogą sprawować tej funkcji, jeżeli zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, w tym przestępstwo skarbowe. § 21. 1.Posiedzenia Rady odbywają się, co najmniej dwa razy do roku. 2.Rada podejmuje decyzje, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o czasie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad, w obecności ponad połowy jej członków, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. W realizowaniu swoich funkcji Rada może korzystać z opinii i uwag ekspertów powoływanych w tym celu. 3.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za prace w organie Fundacji. § 22. Rada Fundacji: (1)nadzoruje działania Fundacji, (2)określa główne kierunki działań Fundacji, (3)określa zasady współpracy i współdziałania Fundacji z innymi organizacjami i podmiotami, (4)powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu, (5)podejmuje decyzje na wniosek Zarządu o przystępowaniu do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji oraz tworzeniu ich przez Fundację, (6)wyraża zgodę na nabycie bądź zbycie nieruchomości jej wydzierżawienie bądź wynajęcie a także obciążenie prawami rzeczowymi ograniczonymi, (7)zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Fundacji i roczne sprawozdania finansowe Fundacji, z zastrzeżeniem, że sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta co najmniej raz na 3 lata, chyba że obowiązujące przepisy prawa zobowiązują do ich częstszego badania, (8)ocenia pracę Zarządu i głosuje nad absolutorium dla członków Zarządu, (9)przyjmuje regulamin określający sposób działania Zarządu i Rady Fundacji oraz wewnętrzną organizację Fundacji, (10)powołuje i odwołuje członków Komisji Finansowej. (11)Rada może utworzyć bądź znieść Komitet Darczyńców. (12)Rada może powoływać, spośród naukowców i praktyków, doradców albo zespoły doradców w celu oceny przedsięwzięć Fundacji i powierzać im sporządzenie odpowiednich sprawozdań. § 23. Komisja Finansowa 1. Komisja Finansowa składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu finansów lub rachunkowości, powoływanych przez Radę Fundacji na wspólną 2-letnią kadencję. Komisja Finansowa może uchwalić swój regulamin pracy, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 2. Komisja Finansowa opracowuje założenia i strategie inwestowania Funduszu Wieczystego, które przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia. Komisja Finansowa kontroluje i doradza Zarządowi w sprawach operacyjnych dotyczących inwestowania i zarządzania majątkiem Fundacji, uwzględniając zasady i strategie zatwierdzone przez Radę Fundacji. Przewodniczący Komisji Finansowej informuje corocznie Radę Fundacji o istotnych decyzjach inwestycyjnych. Uchwały Komisji Finansowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 3. Członkowie Komisji Finansowej pełnią swe funkcje nieodpłatnie. 4. Członkowie Komisji Finansowej nie mogą łączyć członkostwa w Komisji Finansowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, Radzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji. § 24. Komitet Darczyńców 1. Członków Komitetu Darczyńców powołuje i odwołuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek darczyńców, którzy przekazali Fundacji środki finansowe lub rzeczowe, stanowiące Fundusz Wieczysty Fundacji w kwocie przekraczającej 5% wartości Funduszu. 2. Wniosek o powołanie lub odwołanie członka Komitetu Darczyńców składa Prezes Fundacji lub Rada Fundacji lub darczyńca, który przekazał Fundacji darowiznę o wartości co najmniej 5% Funduszu Wieczystego (według wysokości tego Funduszu z chwili zawarcia umowy darowizny). 3. Komitet Darczyńców zbiera się co najmniej raz do roku. §25. 1. Komitet Darczyńców pełni funkcję doradczą. 2. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komitetu Darczyńców, i przez to pozbawienie go członkostwa w Komitecie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Radę Fundacji. 3. Członkostwo w Komitecie Darczyńców ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, odwołania przez Radę lub śmierci. 4. Członkowie Komitetu Darczyńców nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. 5.Nie można łączyć członkostwa w Komitecie Darczyńców z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, Radzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji. Rozdział VI Zmiana Statutu §26. 1.Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada na wniosek Zarządu. 2.Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 3.Dokonanie zmian w statucie Fundacji wymaga podjęcia uchwały Rady Fundacji większością 2/3 spośród wszystkich członków Rady, po zasięgnięciu opinii Fundatora. 4.Zmiana przeznaczenia Funduszu Wieczystego wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji. Rozdział VII Likwidacja Fundacji §27. 1.Rada Fundacji podejmuje większością 2/3 spośród wszystkich członków Rady, uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji w wypadku realizacji celów, dla których Fundacja została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, po zaczerpnięciu opinii Fundatora. 2.Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 3.W przypadku, gdy w uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada Fundacji nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd. 4.Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane innej organizacji pożytku publicznego wskazanej przez Radę Fundacji, działającej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i mającej cele podobne do Fundacji. Piaseczno 19.10.2015r. Fundator: Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego Andrzej Olędzki Mirosława Walczykowska Barbara Czarnecka-Szymańska Tadeusz Tyszka Elżbieta Żydak
© 2015 -2016 Fundacja Dom "Zośki"