Zespół Fundacji STRUKTURA ORGANIZACYJNA FUNDACJI Zarząd Fundacji Prezes: Joanna Kowalska-Nowak Członek Zarządu: Jolanta Koszada Członek Zarządu: Mirosław Grzyb Rada Fundacji Przewodnicząca Rady Fundacji: Barbara Ignaczak Zastępca Przewodniczącej Rady: Mirosława Walczykowska Członek Rady Fundacji: Anna Darska Komisja Finansowa Przewodniczący Komisji Finansowej: Piotr Kandyba Członek Komisji Finansowej: Bogdan Temoszczuk Członek Komisji Finansowej: Artur Szymański Doradcy Fundacji Danuta Zdanowicz-Rossmanowa Wolontariusze Barbara Czarnecka-Szymańska Stanisław Olędzki Urszula Kozak Anna Darska Z rodziny zalesiańskiej, uczennica 'Krauzówki', od 9ego roku życia wychowywała się w Paryżu. Absolwentka Uniwersytetu : Paris-Assas, Paris-Sorbonne oraz paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. Otrzymała stopnie magistra prawa, socjologii, nauk politycznych i literatury francuskiej, obroniła również doktorat z ekonomii. Rozpoczęła karierę zawodową prowadząc badania naukowe, dotyczące rynku pracy absolwentów 13 uniwersytetów paryskich w celu dostosowania programów nauczania do wymogów rynku pracy. Mianowana profesorem i dyrektorem generalnym Uniwersytetu Chiapas w Meksyku. Na podstawie wyników jej paryskich badan i doświadczeń na Uniwersytecie Chiapas została ewaluatorem programów uniwersytetów państwowych Meksyku i równocześnie ekspertem zewnętrznym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Po powrocie do Zalesia Dolnego w 1995r., współpracowała z CASE przygotowując program fundraisingu dla tej fundacji naukowej. Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Koordynowała odpowiedź Rządu polskiego na kwestionariusz Avis Komisji Europejskiej, przygotowała podstawy bazy danych i organizacji zespołów negocjacyjnych do negocjacji Polski o wejście do U.E., przygotowała i wdrożyła program « europejski » Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Przez 4 lata prowadziła w Polsce - jako dyrektor - fundację współpracy dwustronnej rządu francuskiego "France-Pologne". W tym okresie współpracując z ministerstwami, samorządami, uniwersytetami i licznymi organizacjami, przygotowując instytucje polskie do sprawnego wykorzystania funduszy strukturalnych i pełniła funkcję sekretarza generalnego Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. Do 2009 była koordynatorem systemu ONZ w Polsce i dyrektorem 4 agend ONZowskich w Polsce. Jest doradcą Polskiej Fundacji Rozwoju Kadr, wykładowcą uniwersyteckim, m.in. prowadzi wykłady z Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Dr Anna Darska, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta R.P. za wkład w integrację europejską i działania na rzecz kobiet, uczestniczyła i uczestniczy aktywnie w życiu społecznym i inicjatywach obywatelskich jako członek organizacji pozarządowych w Meksyku i w Polsce (m.in. Ruch Europejski, Towarzystwo Przyjaźni Polsko Francuskiej, Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego). Została też odznaczona przez Związek Gmin Wiejskich R.P. za wkład w rozwój samorządności. Zaangażowanie w stworzenie Fundacji "Dom Zośki" wynika z przekonania iż miejsce to stanowi dla społeczności ważny element pamięci historycznej i symbol, który pozwoli odbudowywanie więzi społecznych, potrzebnych do stworzenia kapitału społecznego, niezbędnego do osiągania sukcesu w realizacji inicjatyw obywatelskich. Mirosław Grzyb Z wykształcenia jest leśnikiem. Doktor inżynier nauk leśnych. Większość swojego zawodowego życia poświęcił dwóm dziedzinom – siedliskoznawstwu, czyli badaniu powiązań ekologicznych w jednym z najbardziej skomplikowanych ekosystemów, jakim jest las oraz ochronie przyrody. Jego dodatkową pasją jest fotografia przyrodnicza. Jest członkiem Polskiego Związku Fotografów Przyrody. Całe dorosłe życie zaangażowany w sprawy społeczne. Harcerz Hufca Piaseczno. Należał do drużyny harcerskiej w Zalesiu Górnym, bardzo owocnie współpracującej z 1 Drużyną Harcerzy im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Zalesiu Dolnym. W Puszczy Augustowskiej w Nadleśnictwie Płaska współtworzył szlak dydaktyczny ,,Bocianisko” im. Prof. Andrzeja Batko. Szlak został wytyczony w latach 1995-99 z udziałem Szczepu 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Członek Zarządu Komitetu Ochrony Kuraków, czyli cietrzewia i głuszca. Uczestnik licznych gremiów na terenie całego kraju, zajmujących się rzeczywistą ochroną przyrody w konkretnych miejscach Polski np. ochrona murawy kserotermicznej w południowej Polsce- pas wyżynny, ochrona cietrzewia w Sudetach, ochrona głuszca w jego siedliskach. Obecnie, wspólnie z Piaseczyńskim Klubem poszukiwaczy Historii, prowadzi prace nad odtworzeniem Głoskowie cmentarza wojennego z I wojny światowej oraz tworzy szlak historyczny, pieszo- rowerowy w okolicach Piaseczna, którego długość wynosi ok. 40 km, a prowadzi przez pamiątkowe miejsca od czasów insurekcji kościuszkowskiej aż po czasy II wojny światowej. Pasjonuje się odkrywaniem na ziemi piaseczyńskiej informacji o tych miejscach zgodnych z prawdą historyczną. Z zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą na licznych pogadankach, wykładach m.in. na uniwersytecie „Każdego wieku”. Barbara Ignaczak Jest mieszkanką Zalesia Dolnego od urodzenia, harcerką, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i sztuki. Od 30 lat pracuje w Krauzówce. Jest też współautorką publikacji o Krauzówce. Dom "Zośki" chce uratować dla swoich uczniów, żeby mogli w nim dotknąć historii, nie tylko uczyć się jej z podręczników. Lubi podróże bliskie i dalekie, ale zawsze chętnie wraca do Zalesia. Piotr Kandyba Dotarł do Żabieńca pod Piasecznem 20 lat temu z odległego woj. zachodniopomorskiego. Jednak to mieszkańcy pobliskiego Zalesia Dolnego uwiedli go swoim oddaniem dla spraw narodowej kultury i sztuki oraz dbałością o przyrodę i zabytki. Piotr współpracuje z nimi od paru lat. Włączenie się w ratowanie Domu Zośki Kandyba traktuje jako naturalny gest solidarności ze wszystkim co polskie i zalesiańskie, w idei zachowania tego historycznego miejsca dla przyszłych pokoleń. Sam w dzieciństwie był zuchem, później harcerzem ZHP. Piotr Kandyba od wielu lat zarządza filiami międzynarodowych firm w Polsce. Ukończył ART w Olsztynie, następnie zdobył tytuł MBA w Szkole Głównej Handlowej i University of Minnesota. Jestem liderem Ruchu Społecznego "WspólneRazem", którego członkowie bez względu na swoje polityczne sympatie pracują dla społeczeństwa. Jego pasją jest polityka nastawiona głównie na dobro ludzi, oparta na rozwoju w duchu nowoczesnego patriotyzmu. Jolanta Barbara Koszada Z zawodu pedagog oraz specjalista z zakresu public relations. Wieloletni pracownik i ambasador kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie powiatu piaseczyńskiego. Animator, a także organizator przedsięwzięć kulturalno-patriotycznych dla mieszkańców powiatu i regionu. Doprowadziła do aktywizacji środowisk lokalnych i pozyskała ich dla krzewienia historii, tradycji i opieki nad zabytkami. Przyczyniła się znacząco do budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego orz promocji powiatu piaseczyńskiego. Doprowadziła do renowacji i powstania wielu miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Piaseczno. Autorka zwycięskiego projektu konkursu Marszałka Województwa Mazowieckiego „Powiat Piaseczyński Stolicą Kulturalną Mazowsza 2009”. Odznaczona Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej ” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymała Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Walk i Męczeństwa. Odznaczona wieloma odznakami honorowymi przez środowiska kulturowe i kombatanckie. Dlaczego ratuje Dom „Zośki” – zabytek ten jest nośnikiem wartości historycznych, kulturowych i patriotycznych oraz walorów urbanistyczno-architektonicznych. Jest też elementem promującym środowisko lokalne i duchowe wartości Małej Ojczyzny. Pasje: kultura, pedagogika, psychologia, alternatywna edukacja, public relations. Joanna Kowalska-Nowak Z zawodu magister biologii, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 20 lat prowadziła własną placówkę w Piasecznie. W Zalesiu Dolnym mieszka od urodzenia w domu rodzinnym , wybudowanym przed wojną przez pradziadów. Zawsze zależało jej na tym, żeby Zalesie nie straciło swojego charakteru i tożsamości. Jest harcerką w stopniu podharcmistrza, była drużynową 3 DH im. Tadeusza Kościuszki w Zalesiu Dolnym w Krauzówce. Od wielu lat działa społecznie na terenie Zalesia najpierw w harcerstwie, później w Towarzystwie Przyjaciół Zalesia Dolnego. Była zaangażowana w ratowanie Górek Szymona przed zabudową. Skutecznie. W 2012 roku została odznaczona srebrną odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”. Dlaczego ratuje Dom „Zośki”? Wiele pamiątkowych zalesiańskich willi zniknęło bezpowrotnie. Dlatego jest w tym zespole, bo Domu ”Zośki” nie można stracić. Jej pasją jest przyroda , muzyka i trudne wyzwania. Danuta Zdanowicz-Rossmanowa Pseudonim „Danka”. Przed wojna była harcerką „Błękitnej czternastki” .Gdy wybuchła wojna podjęła walkę w konspiracji. Była łączniczką- adiutantką Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, W Szarych Szeregach walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji Powstania była w niemieckiej niewoli. Jest harcmistrzynią , ciągle aktywna społecznie realizuje swoją misję przekazywania prawdy o tamtych dniach. W Zalesiu bywała w czasie wojny i po wojnie. To właśnie ona – łączniczka Tadeusza, przyjechała wraz z Janem Rossmanem i Stanisławem Broniewskim do Zalesia, aby powiedzieć ojcu- profesorowi Józefowi Zawadzkiemu ,że jego syn zginął pod Sieczychami. Druhna Danuta wspiera akcję ratowania domu rodzinnego Tadeusza „Zośki”. Jest z nami w czasie uroczystości , koncertów w Domu „Zośki”. Jest świadkiem historii, o której mówi młodym pokoleniom Polaków. Dzięki Niej odbyła się Pierwsza Gawęda w Domu „Zośki”. To były wspomnienia z Szarych Szeregów, wspomnienia z Zalesia , wspomnienia o Tadeuszu i jego rodzinie. Zgromadzeni goście, mieszkańcy Zalesia , młodzież, harcerze, słuchali w skupieniu relacji z tamtych lat. Zawsze pogodna, niestrudzenie przekazuje nam swoją wiedzę, wskazuje książki, materiały, jest dla nas wielkim przykładem i autorytetem. Artur Lucjan Szymański Artur Lucjan Szymański, urodził się w Warszawie Od 36 lat związany z Zalesiem Dolnym, zięć Stefana Czarneckiego, jednego z pierwszych mieszkańców Zalesia Dolnego, żołnierza AK i bliskiego przyjaciela Stanisława Broniewskiego ps. „Orsza", dowódcy Szarych Szeregów. Razem z żoną Barbarą Czarnecką-Szymańską należą od wielu lat do Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. Doświadczenie zawodowe Artur Szymański współpracuje z jedenastoma bankami w kraju na prawach specjalisty-doradcy finansowego, trenera. Od 2000 roku z Pekao SA, następnie z Pioneer S.A. oraz Xelion S.A. W latach dziewięćdziesiątych prowadził razem z żoną własną firmę. Ma duże doświadczenie w przedsiębiorczości. Pasje - historia, ekonomia, fotografia naukowa. Dlaczego ratowanie Domu „'Zośki" jest ważne? Odpowiedź jest zawarta w pierwszych zdaniach. Artur zawsze był silnie związany z tradycją patriotycznej rodziny, z bliskim sąsiedztwem domu rodziny Zawadzkich. Stanisław Broniewski „Orsza” odwiedzał w Zalesiu obydwa domy i był przyjacielem ich domowników. Państwo Polskie, nieistniejące od 200 lat, stało się dla Europy miejscem przemarszu wojsk z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód. Kiedy wracaliśmy spod Moskwy z Napoleonem, w Anglii wynaleziono maszynę parową, kuchenkę gazową, mechaniczny warsztat do tkania wzorzystego, szybowiec, gazową latarnię uliczną w Londynie, puszkowaną żywność, spektroskop. Kiedy upadało Powstanie Listopadowe wynaleziono maszynę do wiercenia tuneli, rewolwer, silnik elektryczny, soczewkę Fresnela, cement portlandzki, elektromagnes, żniwiarkę, zapałki, turbinę wodną, fotografię, karabin odtylcowy, maszynę do szycia, prądnicę, transformator itd. Podczas gdy cały świat ogarną szał odkryć i postęp techniczny, Polacy doskonalili techniki przetrwania, przelewania krwi i sposoby zachowania w pamięci dat, nazwisk i wydarzeń z nimi powiązanych dla potomności. Nie dane nam było zachować czegoś materialnego, dotykalnego, z zapachem, bo ważniejszy był honor i walka "za wolność Waszą i Naszą". Teraz, gdy zaistniała możliwość zachowania historii w czymś materialnym, nie wolno nam przejść obok obojętnie. Ten dom, to oryginalna pamiątka, trzeba go ocalić. Bogdan Temoszczuk Jest związany z Zalesiem od 1969 roku. Absolwent ,,Krauzówki”. Wykształcenie wyższe – mgr prawa. Społecznie pracował przez 12 lat pełniąc obowiązki radnego i przez 7 lat będąc delegatem do Sejmiku Samorządowego. Od wielu lat jest członkiem TPZD. Włączył się do akcji ratowania domu ,,Zośki” nie tylko ze względu na rodzinę Zawadzkich i samego bohatera, lecz dlatego, że to miejsce i mieszkająca tu kiedyś rodzina to symbolika tamtych czasów i tamtych ludzi. Warto pamiętać, że gdyby nie patriotyzm takich rodzin jak państwo Zawadzcy nie byłoby ,,Zośki”, a ponadto z takich samych rodzin pochodzili wszyscy bohaterowie ,,Szarych Szeregów” spotykający się pod tym adresem. Dom to nie tylko ,,Zośka”, bo on jest reprezentantem całej grupy młodych ludzi, którzy zostali bohaterami. Pasja, która bezpośrednio wiąże się z tematem akcji to historia. Ponadto historia sztuki, literatura polska, wędrówki górskie. Mirosława Walczykowska Od dzieciństwa związana z Zalesiem Dolnym. Z wykształcenia historyk sztuki, prowadzi „Kolonię Artystyczną” w Zalesiu Dolnym. Społecznik, aktualnie wiceprzewodnicząca Rady TPZD, w latach 1999-2014 – pełniła funkcję Przewodniczącej Rady TPZD. Wiceprezes Stowarzyszenia Ład na Mazowszu - stowarzyszenia promującego miasta-ogrody i małe miasteczka historyczne centralnego Mazowsza. Koordynator ośmiu edycji Festiwalu Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym. Autorka kilku publikacji o Zalesiu w tym m.in. 3 zeszytów „Zalesie Dolne - nasze miejsce na ziemi”, redaktor i współautor monografii szkoły podstawowej „Krauzówka”, autorka „Spacerownika ”, redaktor gazety- kwartalnika Zalesie Dolne, autorka wielu artykułów o sztuce. W 2011 roku nagrodzona przez Starostwo Powiatowe nagrodą w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie powiatu piaseczyńskiego. W 2012 roku odznaczona złotą odznaką MKiDN za opiekę nad zabytkami. W 2014 roku otrzymała odznaczenie MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od kilku lat zajmuje się tematem ochrony Domu „Zośki” m.in. interweniowała w sprawie niszczenia budynku, a potem wpisania go do Rejestru Zabytków.
© 2015 -2016 Fundacja Dom "Zośki"